Resources

Shlokas / Lyrics / Text Downloads

Swasthi Vachanam – Sanskrit – -Tamil
Guru Padhuka Panchakam – Sanskrit – Tamil
Guru Stuthi – Sanskrit – Tamil
Durga Pancharathna Sthotram – Sanskrit – Tamil
Manyu Suktham – Sanskrit
Adi Shankaracharya Ashtothram – Sanskrit/English/Tamil
Maha Periyava Ashtothram –   Sanskrit –   Tamil
HH Sri Jayendra Saraswathi Swamigal Ashtothram (Sanskrit/English/Tamil)
Upachaara Mantram –Sanskrit
Thotakashtakam – Sanskrit – Tamil
Maitreem Bhajatha – English
Maatru Panchagam – Sanskrit
Bhagavad Gita – Sanskrit  Tamil Telegu Kannada Malayalam
Shri MahaSwamigal Trishathi Namavali – Sanskrit and Tamil
Krama Paatam – Ganaanaam tva(Page 29) – Sanskrit Veda
Rudra Ghana Paatam – Namah somaaya cha(Page 153) – Sanskrit Rudra Ghanam
Adi Shankara Bhagavatpada Puja – Adishankarar Puja
Stotram on Pujya Sri Jayendra Saraswathi Swamiji – Stotram
Yoga Vashishtam –Tamil Telugu Sanskrit

Fifty Recent Initiatives of Sri Matam- Fifty Initiatives

Audio Recordings

Subrahmanya Bhujangam
Subrahmanya Bhujangam- 1-4  –SubrahmanyaBhujangam-1-4
Subrahmanya Bhujangam -5-8 –SubrahmanyaBhujangam-5-8
Subrahmanya Bhujangam -9-12 –Subrahmanya Bhujangam -9-12
Subrahmanya Bhujangam -13-16 – SubrahmanyaBhujangam-13-16
Subrahmanya Bhujangam -17-20 –SubrahmanyaBhujangam-17-20
Subrahmanya Bhujangam -21-24 –SubrahmanyaBhujangam-21-24
Subrahmanya Bhujangam-25-28 –SubrahmanyaBhujangam-25-28
Subrahmanya Bhujangam-29-33 –SubrahmanyaBhujangam-29-33

Sivamanasa stotram
Sivamanasa stotram- Part 1-Sivamanasa Stotram – Part 1
Sivamanasa stotram- Part 2-Siva manasa stotram – Part 2
Sivamanasa stotram- Part 3-Siva manasa stotram – Part 3
Sivamanasa stotram- Part 4-Siva manasa stotram – Part 4
Sivamanasa stotram- Part 5-Siva manasa stotram – Part 5